Wszystkie artykuły zakupione w naszym sklepie można zwrócić do 100 dni od momentu otrzymania przesyłki. Pamiętaj jednak, że przyjmujemy jedynie nieużywane, produkty!

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady promocji „100 dni na zwrot”, określona dalej jako Promocja.

2. Organizatorem promocji oraz fundatorem świadczonych usług jest Grekos sp. z o.o., ul. Gaikowa 41A, 43-220 Bojszowy, identyfikowana numerem NIP: 6462982851, określony dalej jako Organizator.

3. Promocja prowadzona jest w Internecie, za pośrednictwem sklepu internetowego www.mediasklep24.pl, określony dalej jako Sklep.

4. Promocja realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ponad-terytorialnego charakteru Internetu.

5. Część integralną niniejszego Regulaminu stanowi regulamin Sklepu, który dostępny jest pod adresem regulamin - sklep MediaSklep24.pl.

6. Promocja trwa od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku. W tym czasie można złożyć zamówienie Produktów, określonych w paragrafie 2 punkt 3. 

 

§2 Zasady Promocji

1. Z promocji mogą skorzystać klienci, określeni dalej jaki Uczestnicy, którzy są konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i spełnią warunki niniejszego Regulaminu.

2. Promocją objęte są produkty, będące w ofercie sklepu www.mediasklep24.pl, z wyłączeniem produktów: jonizatory wody.

3. Promocją objęty jest zakup, który został zrealizowany zgodnie z Regulaminem Sklepu na skutek zamówienia złożonego on-line w Sklepie w czasie trwania Promocji. Przez moment złożenia zamówienia należy rozumieć moment zarejestrowania zamówienia przez system teleinformatyczny obsługujący www.mediasklep24.pl.

4. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania, a w przypadku urządzeń do montażu produkt nie może być może być montowany i rozmontowany. Produkt musi zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu.

5. Promocja polega na przyznaniu Uczestnikowi, który dokonał zakupu w czasie Promocji prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sklepu „Prawo zwrotu” w terminie wydłużonym do 100 dni. Termin 100 dni, określony dalej jako „Wydłużony termin” liczony jest od daty odbioru przesyłki. 

6. Do prawa zwrotu w wydłużonym terminie mają odpowiednie zastosowanie wszystkie postanowienia Regulaminu Sklepu, które dotyczą prawa odstąpienia od umowy zawieranej na odległość.

7. Prawo zwrotu w wydłużonym terminie zostaje przyznane automatycznie każdemu Uczestnikowi, który wziął udział w Promocji.  Uczestnik może skorzystać z promocji wielokrotnie. 

8. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany lub zwrotu świadczenia przyznanego w Promocji, w tym wymiany go na ekwiwalent pieniężny. 

 

§3 Postępowanie reklamacyjne

1. Kady Uczestnik Promocji ma prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące jego udziału w Promocji.

2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora. 

3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres [email protected].

4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres uczestnika podany w reklamacji, chyba że uczestnik wybrał inny sposób komunikacji.

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne uczestnik ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§4 Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu. 

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.mediasklep24.pl w zakładce Zwrot towaru - sklep MediaSklep24.pl.